logo
  •   Yeni Sitemize Hoş Geldiniz!
  •   Süper fiyatlar şimdi Nora Un'da.
  •   Doğadan Sofranıza Doğan Lezzet...

NORA UN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÇEREZ POLİTİKASI ve AYDINLATMA METNİ
 

NORA UN Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla kullanıcılarımızın internet hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde yararlanmalarını sağlamak ve deneyimlerini geliştirmek, kullanıcının tercihlerini depolamak, istatistik bilgilerini derlemek ve gizliliklerini korumak amacıyla çeşitli çerez veri dosyalarından ve diğer teknolojilerden faydalanıyoruz. Söz konusu çerezler ve diğer teknolojiler vasıtasıyla kişisel verileriniz toplanmaktadır.

İşbu Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni ile internet sitemizin ziyareti sırasında kullanılmakta olan çerez ve diğer teknolojiler aracılığıyla kişisel verilerin toplanarak işlenmesi konusunda sizlere bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Çerezler ve diğer teknolojiler aracılığıyla kişisel verilerin işlenmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Çerezler, bir internet sitesinin bilgisayarınıza, telefonunuza ya da herhangi başka bir cihazınıza o internet sitesini ziyaretinizle ilgili bilgiler toplamak için yerleştirdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerezler ziyaretiniz sırasında yapacağınız taramaları kolaylaştırmak ve siteyi kullanıcı dostu kılmak için gerekli olup cihazınıza herhangi bir zarar vermemektedirler. Çerezler ve diğer teknolojiler, Şirketin ve üçüncü tarafların ziyaret alışkanlıklarının analiz edilmesi ve internet sitemize yaptığınız ziyaretler hakkında bilgi edinilmesine yardımcı olmaktadır.

1. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketin veri sorumlusu olarak meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmektedir.

 

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirket tarafından;

Şirket internet sitesinin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilerin elde edilmesi,

Şirket'in internet sitesini tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulması,

Şirket'in, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’dan ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,

amaçlarıyla çerezler kullanılarak IP adresiniz, internet gezinti hareketleriniz gibi bazı kişisel verileriniz toplanmaktadır.

 

3. Kişisel Verilerin Aktarılması 

Şirketin internet sitesinde yer alan "üçüncü taraf çerezleri" hariç olmak üzere çerezlerde depolanan bilgiler, herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye aktarılmamakta ve özel olarak yalnızca Şirket tarafından kullanılmaktadır.

 

4. Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları

Şirket tarafından internet sitesinde hem birinci taraf çerezler (Şirket internet sitesi tarafından yerleştirilen) hem üçüncü taraf çerezler (Şirket’in internet sitesi haricinde sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Çerezlerin temel kullanım amacı kullanıcılara kolaylık sağlamak olup bu kapsamda çerezler dört grupta değerlendirilebilir:

Oturum Çerezleri: İnternet sayfaları arasında bilgi taşınması ve kullanıcı tarafından girilen bilgilerin sistemsel olarak hatırlanması gibi çeşitli özelliklerden faydalanmaya olanak sağlayan ve Şirket internet sitesine ait işlevlerin düzgün bir şekilde işleyebilmesi için gerekli olan çerezlerdir.

Performans/Analiz Çerezleri: Sayfaların ziyaret edilme sıklığı, kullanıcıların ilgili sayfada harcadıkları toplam zaman ile birlikte siteyi kullanım amaçları konularında bilgi toplayan çerezler olup Şirket internet sitesinin performansını artırmak amacıyla kullanılmaktadırlar.

İşlev Çerezleri: Kullanıcıya kolaylık sağlanması amacıyla önceden seçili olan seçeneklerin hatırlatılmasını sağlayan çerezlerdir ve Şirket internet sitesi kapsamında kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanmasını amaçlayan çerezlerdir.

Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri: Bu çerezler, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içeriklerin tespit edilerek sunulması için kullanılmaktadır. Üçüncü taraflara ait olan ve Şirket internet sitesindeki bazı işlevlerin kullanımına ve reklam takibinin yapılmasına imkân tanıyan çerezlerdir.

 

5. Çerezlerin Devre Dışı Bırakılması

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri önemlidir. Bu çerçevede çerezlerin yerleştirilmesini istemiyorsanız, çerezlerde yapılandırma yapabilirsiniz.

Tarayıcılar genellikle çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet tarayıcınızın "yardım" menüsünde verilen talimatları izleyerek veya www.allaboutcookies.org veya https://www.youronlinechoices.com  adresini ziyaret ederek çerezleri kaldırabilir, önleyebilir veya sınırlandırabilirsiniz.

Çerezlerde yapılandırma yaptığınızda, internet sitemizi kullanmaya devam edebilmekle birlikte sitemizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışmayabileceğini veya bazı özellik ve hizmetlere erişiminizin sınırlı olabileceğini unutmayınız.

 

6. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel veri sahipleri, Kanun’un 11. maddesi uyarınca;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

5. ve 6. maddeler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanılması için, kişisel veri sahipleri tarafından Şirket’e başvurulması halinde, başvurular talebin niteliğine göre en kısa zamanda ancak her halükarda en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılır.

Söz konusu başvurular ücretsizdir. Ancak işlemin maliyet gerektirmesi durumunda, bu hususta Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep etme hakkı saklıdır.

Kanun’dan doğan haklarınızı kullanmak için, kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kanun, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak; adınızı, soyadınızı, başvuru yazılı ise imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızı, yabancı iseniz uyruğunuzu, pasaport numaranızı veya varsa kimlik numaranızı, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızı ve talebinizin konusunu içerecek şekilde kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Elektronik posta aracılığıyla yapacağınız başvurularınızı [email protected] adresine; yazılı başvurularınızı İstiklal Mah. Hacı Bayram Veli Bul. No:65/A Polatlı / ANKARA adresine iletebilirsiniz.

 

7. Değişiklikler

Şirket olarak internet sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz.

Bu çerçevede İşbu Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapma hakkımızı saklı tutmaktayız. İşbu değişiklikler, internet sitesinde yayınlanmakla yürürlüğe girer.